Prijsvraag

Prijsvraag

Doe mee aan onze prijsvraag en maak kans op fantastische prijzen! Wat is de bedoeling?

Maak een uitzonderlijk mooi project met je Silhouette of Brother, met als onderwerp “zeg het met bloemen” Maak er een foto van en stuur deze (digitaal) onder vermelding van naam adres en telefoonnummer per mail naar silhouette@druma.nl Geef in het mailtje even aan hoe je te werk bent gegaan en eventueel wat je eigen inbreng is in het project.

Sluitingsdatum voor het insturen van uw project is 15 oktober 2014.

De mooiste creaties worden tentoongesteld op de Kreadoe beurs in Utrecht van 5 t/m 9 november 2014.


Uw bestelling

Uw winkelwagen is leeg

Wat kun je winnen?

Hoofdprijs:

  • Transferpers Easy Blackline 3838 t.w.v. € 205,10


Tweede prijs:

  • Druma pakket, bestaande uit: Druma glasets set, 6 kleuren Druma Aqua-tex (textielverf), Chipboard color pakket, Drumaflex kleurenwaaier, 6 vellen Drumaflex 30,5 cm x 50 cm en 5 rollen Drumatac G3 vinyl dit alles t.w.v. € 143,75


Derde prijs:

  • Silhouette pakket, bestaande uit: Silhouette Cameo snijmat 24 inch, Silhouette Rhinestones starter kit, Silhouette downloadcard € 20,- , Silhouette Sketchpens starterkit (24 stuks) en een Silhouette snijmes grijs dit alles t.w.v. € 96,89

Verder hebben nog vele andere prijzen:

3 x één Silhouette Rhinestone starter kit t.w.v. € 39,93

3 x één Silhouette stamping starter kit t.w.v. € 29,95

2 x één Silhouette double sided adhesive starter kit t.w.v. € 19.97

3 x één Silhouette Cameo snijmat 12 inch t.w.v. € 14,94

5 x 3 rollen Druma tac plotter vinyl t.w.v. € 14,30

5 x één QP Weeder pincet t.w.v. € 14,04

3 x één DrumaTac APPLI transfertape t.w.v. € 7,38 

10 x één vel Drumaflex 30,5 cm x 50 cm t.w.v. € 3,75 

Voorwaarden:

Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag.

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de Aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Als dan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te trekken.

De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de Aanbieder, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de Aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

De winnaar van de prijs geeft de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.

De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvragen nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen aan.